JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU O PRODAJI PUTNIČKOG VOZILA

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU O PRODAJI PUTNIČKOG VOZILA
Vrijeme čitanja: 3 min

BOSNA I HERCGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

KANTNO SREDIŠNJA BOSNA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JAJCE

 

Broj: 07-31-706/22

Datum: 21.07.2022.godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog Odbora o prodaji  putničkog  vozila, broj: 05-31-484/22, te na osnovu Pravilnika o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila u vlasništvu Centra za socijalni rad Jajce, broj: 07-31-700/22 od 20.07.2022.godine, te Rješenja o imenovanju Komisije za provođenja procedure javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila koja su u vlasništvu Centra za socijalni rad Jajce, broj: 07-31-212/22 od 20.07.2022. godine, direktorica Centra za socijalni rad Jajce objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU O PRODAJI  PUTNIČKOG  VOZILA

 

I

PREDMET PRODAJE

Putničko vozilo marke Opel, model T98 ASTRA, godina proizvodnje je 2000., broj šasije W0L0TGF48Y6129034, broj motora X16XEL02P22489, gorivo benzin, cijena putničkog automobila iznosi 940,00 KM. Automobil je odjavljen 01.02.2022.godine.

Motorno vozilo se kupuje po principu viđeno – kupljeno.

Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Motorno vozilo se može pogledati svakim radnim danom u dogovoru sa ovlaštenim licem Centra za socijalni rad Jajce, a najkasnije do kraja radnog vremena dan prije određenog  datuma licitacije.

II

Javno nadmetanje – licitacija se vrši usmenim licitiranjem.

Za učešće u usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponuđač ima obavezu prijaviti se za učešće u postupku licitacije na protokolu Centra za socijalni rad Jajce dostavljanjem:

  • Prijave za fizička lica koja mora sadržavati: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta;
  • Prijave za pravna lica koja mora sadržavati: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije (uz odgovarajuću punomoć), rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa i broj poslovnog računa.

Prijavu je moguće izvršiti i ispunjavanjem prijavnog obrasca kojeg zainteresovana fizička i pravna lica mogu preuzeti na protokolu Centra za socijalni rad Jajce, uz prilaganje potrebne dokumentacije.

III

Uz prijavu ponuđači imaju obavezu priložiti dokaz o uplati depozita/kaucije u iznosu od 10% početne cijene za vozilo iz člana 1 u iznosu od 94,00 KM;

Kaucija se uplaćuje na blagajnoj Centra za socijalni rad Jajce, sa naznakom „uplata kaucije za licitaciju prodaje vozila“;

Učesnicima u licitaciji čije pnude nisu prihvaćene, izvršit će se povrat uplaćene kaucije u roku od deset dana od dana zaključenja licitacije;

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija ponuda, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

IV 

Postupak licitacije sprovest će Komisija imenovana Rješenjem direktorice Centra za socijalni rad Jajce. Postupak licitacije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila u vlasništvu Centra za socijalni rad Jajce, broj: 07-31-700/22 od 20.07.2022.godine.

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu ulagati prigovore.

V

Svu navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 28.07.2022.godine, do 15:00h na protokol Centra za socijalni rad Jajce.

Sve prijave koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u petak 29.07.2022.godine u prostorijama Centra za socijalni rad Jajce sa početkom u 12:00h, a najpovoljnija ponuda će biti prihvaćena u roku od 30 minuta.

VI

 Prijava mora biti potpisana od podnosioca, a ukoliko se prijavljuje pravno lice, ista mora biti ovjerena i pečatom pravnog lica i podnošenjem iste pristaju na uslove Javnog poziva;

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od deset (10) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije;

Kupljeno vozilo preuzima se u roku tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji i uplate sredstava na račun;

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

VII

 Ovaj oglas ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i web stranici Centra za socijalni rad Jajce.

Dostaviti:

  • Oglasna tabla Centra za socijalni rad Jajce
  • Web stranica Centra za socijalni rad Jajce
  • Članovima Komisije
  • a/a

 

 

DIREKTORICA

mr.sc. Indira Mehić-Čejvan

Prilog:

Javni poziv-Licitacija