OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK I NOVČANU POMOĆ NEZAPOSLENOJ PORODILJI

OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK I NOVČANU POMOĆ NEZAPOSLENOJ PORODILJI
Vrijeme čitanja: 2 min

OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI
DOPLATAK PREMA ZAKONU O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICA SA DJECOM FBIH (,SI.novine FBiH” broj: 52/22) i PRAVILNIKA O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK

 1. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK – obrazac FBiH -DD (za
  svako dijete),
 2. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja
  zahtjeva izuzev ako je bez roka važenja (za svako dijete) -matični ured,
 3. UVJERENJE O DRŽAVJANSTVU DJETETA ne stariji od 6 mjeseci od dana
  podnošenja zahtjeva (za svako dijete) -matični ured,
 4. 0BAVIJEST O EVIDENCIJI PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA -ne može biti starije od 3
  mjeseca od dana podnošenja zahtjeva (za sve članove domaćinstva) CIPS,
 5. UVJERENJE/POTVRDA O PRIHODIMA KOJI SU UREÐENI PROPISIMA O POREZU NA
  DOHODAK, PRIHODIMA PO OSNOVU ŽIVOTNOG OSIGURANJA I PRIHODIMA OD
  NASLJEDSTVA ZA RAZDOBLJE OD 3 MJESECA PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA (za
  sve članove domaćinstva) -porezna uprava
 6. UVJERENJE/POTVRDA O PRIHoDIMA OSTVARENIM PO OSNOVU STAROSNE
  INVALIDSKEI PORODIČNE PENZIJE ZA RAZDOBLJE OD 3 MJESECA PRIJE
  PODNOŠENJA ZAHTJEVA (za sve članove domaćinstve) Federalni zavod PIO/MIO
 7. UVJERENJE/POTVRDA  O PRIHODIMA OSTVARENIM PREMA PROPISIMA O
  BORAČKO-INVALIDSKOJ ZAŠTITI OSTVARENI ZA RAZDOBLJE OD 3 MJESECA PRIJE
  PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK (za sve
  članove domaćinstva) Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu,
 8. UVJERENJE/POTVRDA O PRIHODIMA KOJI SU OSTVARENI PO PROPISIMA O
  ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OSOBA SA INVALIDITETOM (neratni invalidi),
  KAO I NAKNADAMA ZA UDOMITELJSTVO/STARATELJSTVO ZA RAZDOBLJE OD 3
  MJESECA PRIJE PODNOŠNJA ZAHTJEVA (za sve članove domaćinstva) izdaje Centar za
  socijalni rad po službenoj dužnosti,
 9. UVJERENJE/POTVRDA O NEKORIŠTENJU USLUGE SMJESTAJA DJETETA
  U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE ILI UDOMITELJSKE PORODICE U RAZDOBLJU
  DUZEM OD 30 DANA PRI ČEMU SE TROŠKOVI SMJEŠTAJA DJETETA DJELIMIČNO ILI
  POTPUNO OSIGURAVAJU IZ PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE  OD 3
  MJESECA PRIJE PODNOSENJA ZAHTJEVA (samo za dijete za koje se traži  dječiji
  doplatak) izdaje Centar za socijaini rad po službenoj dužnosti,
 10. POTVRDA ILI UGOVOR SA BANKOM O OTVORENOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU,
  TRANSAKCIJSKI RAČUN TREBA BITI OTVOREN NA IME DJETETA – za svako dijete za
  koje se podnosi zahtjev za dječiji doplatak,
 11. KUČNA LISTA -Općinska služba.

NAPOMENA:

PRAVO NA DJEČIJI DOPLATAK PREMA ČLANU   12.ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA SA DJECOM OSTVARUJE:
– dijete do navršene 18 godine života ili
– dijete sa težim ili teškim invaliditetom (100% invaliditet kojem je priznato pravo na tuđu njegu i pomoć od strane drugog lica I i II grupe) nastalim prje 18 godine života ili za vrijeme redovnog školovanja od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji.

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DOPLATAK:
Dijete može ostvariti pravo na dječiji doplatak ukoliko mjesečni   prihod po članu zajedničkog
domaćinstva ne prelazi 40% najniže plate FBiH tj. ne prelazi cenzus od 217,20 KM, te se ne
nalazi na smještaju u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite u periodu dužem od
30 dana, a troškovi smještaja se osiguravaju iz proračunskih sredstava.

Zahtjev  za nezaposlene porodilje u prilogu!

Zahtjev za novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji