Dječiji doplatak

Pravo na dječiji doplatak ima:

  1. dijete ometeno u psihičkom ili tjelesnom razvoju, dijete s teškom neizliječivom bolešću, ili dijete civilna žrtva rata s najmanje 60 % invalidnosti,
  2. dijete korisnika stalne osnovne novčane pomoći.
Iznos dječijeg doplatka: 32,50 KM po djetetu

Partneri Centra za socijalni rad Jajce