Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP Program)

Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP Program)
Vrijeme čitanja: < 1 min

Nakon usvajanja GAP BiH, Agencija je u saradnji sa entitetskim gender centrima, izradila Projektni prijedlog, u cilju osiguranja sredstava za implementaciju GAP BiH.

Grupa donatora u BiH (razvojne agencije ambasada: Švedske, Austrije, Švajcarske i Velike Britanije) iskazala je spremnost za finansijsku podršku ovog Projektnog prijedloga. Potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Vjeća ministara BiH i grupe donatora, 23. novembra 2009. godine, uspostavljen je Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP Program).

Cilj Programa za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014) je da osigura buduću održivu implementaciju Gender akcionog plana BiH (GAP-a) što podrazumijeva da je koncept ravnopravnosti spolova prihvaćen kao pristup u formulisanju i realizaciji programa i politika u svim sektorima društva i na svim nivoima vlasti.

Očekivani rezultati FIGAP programa su usmjerene na dalje jačanje gender institucionalnih mehanizama, jačanje kapaciteta i partnerstva institucionalnih i vaninstitucionalnih partnera u provedbi aktivnosti GAP-a, te razvijanje mehanizama za praćenje napretka u procesu gender mainstreaminga u BiH.

Projekti institucija koje su podržane iz sredstava FIGAP programa na području FBIH