MODEL SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE NA LOKALNOM NIVOU

MODEL SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE NA LOKALNOM NIVOU
Vrijeme čitanja: 3 min

Projekat uvođenja modela „Socijalna zaštita i inkluzija na lokalnom nivou“, realizuje se u saradnji Unicefa, Općine Jajce i Centra za socijalni rad Jajce, u periodu od 2021-2023.godine.

Model podrazumijeva integrisani pristup za jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti, putem jačanja kapaciteta profesionalaca i procesa donošenja odluka zasnovanog na dokazima.

SZI Model uz primjenu holističkog pristupa podržava procese kreiranja i realizaciju inovativnih usluga koje proizilaze iz primjene integriranog pristupa socijalnoj zaštiti i inkluziji na lokalnom nivou i koje su uspostavljene  za dobrobit djece, posebno djece iz ranjivih grupa i njihovih porodica.

SZI Model se fokusira na:

 • Jačanje kapaciteta nadležnih sektora u oblasti socijalne zaštite i inkluzije za kreiranje i provođenje intervencija koja su u skladu sa specifičnim potrebama i raspoloživim resursima na nivou lokalne zajednice;
 • Unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih socijalnih usluga u skladu sa potrebama i raspoloživim resursima na nivou lokalne zajednice;
 • Uspostavljanje referalnih mehanizama i saradnje između donosioca odluka, pružalaca usluga i drugih nadležnih ustanova čiji je cilj zaštita i briga o korisnicima, a posebno o djeci iz ranjivih grupa i njihovim porodicama;
 • Učešće korisnika u procesima planiranja razvojnih strategija i usluga koje su usmjerene na njih, sa posebnim fokusom na djecu iz ranjivih grupa i njihove porodice;
 • Važnost prikupljanja i kontinuiranog ažuriranja podataka o ranjivim grupama, kako bi se unaprijedilo planiranje politika i definisanje mjera zasnovano na relevantnim podacima.

Osnovni principi djelovanja ogledaju se u sistemskom i multisektorskom djelovanju u riješavanju svih usluga i politika kako bi se efektivno odgovorilo na različite aspekte socijalne isključenosti korisnika, a posebno djece i porodica sa djecom.

Uvođenje SZI Modela  podrazumijeva sedam faza sa specifičnim aktivnostima i zadacima:

 1. Prva faza primjene SZI Modela podrazumijeva uspostavu Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju koja djeluje uz podršku Operativnog tima za socijalnu zaštitu i inkluziju;
 2. Druga faza uključuje prikupljanje podataka i izradu detaljne analize situacije;

Treća faza uključuje kreiranje lokalnog Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije;

 1. Četvrta faza podrazumijeva realizaciju Akcionog plana;
 2. Peta faza primjene SZI Modela podrazumijeva monitoring od strane SZI Komisije;
 3. Šesta faza podrazumijeva izvještavanje SZI Komisije i SZI Operativnog tima o svojim redovnim poslovima i izvještavanje koje se odnosi na praćenje realizacije akcionog plana;
 4. Sedma faza odražava potpuno vlasništvo lokalnih ustanova nad procesom i realizacijom SZI Modela koje im omogućava da dalje razviju i unaprijeđuju pružanje usluga socijalne zaštite i inkluzije.

Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju  je koordinirajuće, multisektorsko  tijelo, koje je imenovao  načelnik, i koje je nosilac svih aktivnosti na lokalnom nivou koje za cilj imaju poboljšanje položaja djece, posebno djece iz ranjivih grupa, te doprinose njihovoj socijalnoj zaštiti i inkluziji.

Područje djelovanja  Modela SZI ogleda se u  zadovoljenja potreba korisnika, a posebno djece iz ranjivih grupa i njihovih porodica, glavna područja intrevencije SZI Modela se dešavaju kroz jačanje usluga dostupnih na nivou lokalne zajednice, a kroz servise sektora:

 • socijalne i dječije zaštite,
 • ranog rasta i razvoja,
 • socijalnog uključivanja,
 • usluge bezbjednosti građana na nivou lokalne zajednice,
 • pravosuđa,
 • te ostalih sektora kao što su zapošljavanje, zaštita i spašavanja, privredni sektor i religijske zajednice, ovisno o složenosti procjenjenih potreba korisnika, posebno djece iz ranjivih grupa i njihovih porodica.

 

Primjena ovog Modela SZI  na lokalnom nivou, višetruko bi pomogla da angažman profesionalaca u riješavanju socijalne problematike na lokalnom nivou ima sistemsko i multisektorsko djelovanje, koje bi u datom momentu kvalitetnim postupanjem doprinijelo što efikasnijem riješavanju problema koji je detektovan.

Iskreno se nadamo da će realizacijom Modela SZI na lokalnom nivou, največu korist imati ugrožene kategorije s područja  Općine Jajce, te da će profesionalci u svom postupanju kvalitetnom uslugom, učiniti da svi koji budu imali potrebu za nekom uslugom, istu dobiju u potpunom kapacitetu koji će riješiti njihov problem.

Ovaj model primjenjuje se u nekoliko Općina na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, što pokazuje da je opredjeljenost  Općine Jajce za uvođenje ovog modela više nego opravdana.