PRISTUP KOORDINACIONOG TIJELA OPĆINE JAJCE U IZRADI PRIRUČNIKA ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 KAO I DRUGIH PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

PRISTUP KOORDINACIONOG TIJELA OPĆINE JAJCE U IZRADI PRIRUČNIKA ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19  KAO I DRUGIH PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
Vrijeme čitanja: 2 min

Centar za socijalni rad Jajce realizuje projekat pod nazivom „Multisektorski   pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi  Priručnika zaštite žrtava nasilja  u vrijeme pandemije COVID-19  kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“, s ciljem izrade priručnika za zaštitu  žrtava  nasilja u  porodici  u vrijeme pandemije covid -19.

Projekat se provodi u okviru sporazuma Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice  Bosne i Hercegovine, u periodu od juna do oktobra 2020.godine uz finansijsku podršku USAID-a.

Uz Centar koji je nosioc projekta, uključene su sve javne ustanove s područja Općine Jajce kao ravnopravni učesnici u izradi priručnika, a to su: Općina Jajce, Sud, Policijska uprava, Policijska stanica, Centar za mentalno zdravlje, Srednje i Osnovne škole, kao i nevladina organizacija Astarta.

Zadatak svih članova multisektorskog tima jeste da iz ugla ustanove koju predstavljaju, daju jasne smjernice o postupanju sa žrtvama nasilja, koje će biti ugrađene u priručnik s ciljem da postupak zaštite i zbrinjavanje žrtve bude što bolji i efikasniji, kako u vrijeme pandemije covid -19, tako i u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.

Izradom Priručnika za žrtve nasilja u vrijeme pandemije covid -19 kao i drugih prirodnih i drugih nesreća, na lokalnom nivou profesionalci bi imali jasan sistemski i koordiniran put u zaštiti svih  žrtava nasilja  u porodici.

Ovaj priručnik ima  veliku važnost jer  na lokalnom nivou  ne postoji plan rada i djelovanja javnih ustanova  u vrijeme pandemije covid-19, ali i drugih prirodnih i drugih nesreća, zbog čega njegova unikatnost dobija još više na  vrijednost.

Plan  izrade priručnika ogleda se u:

  • Redovnim sastancima multisektorskog tima,
  • Psihoterapeutskom radu sa žrtvama nasilja (4 sesije),
  • Formiranju elektronske baze upitnika iz ugla svih ustanova uključenih u projekat, s ciljem što bolje analize stanja,
  • Priprema hodograma u cilju jasnijeg razumjevanja u procesu postupanja zaštite žrtava nasilja,
  • Izradi promotivnog materijala, s ciljem jačanja svijesti o spriječavanju nasilju u porodici (afiše) itd…