PREZENTACIJA PRIRUČNIKA

PREZENTACIJA PRIRUČNIKA
Vrijeme čitanja: 2 min

U prostorijama hotel „Turist 98“ Jajce 22.12.2020.godine, s početkom u 10 sati, održana je edukacija na kojoj je prezentiran Priručnik pod nazivom  “Multisektorski pristup koordinacionog tijela Općine Jajce u izradi Priručnika  zaštite žrtava nasilja u vrijeme pandemije  COVID-19 kao i drugih prirodnih i drugih nesreća“.

Projekat je realizovan uz koordinaciju  Centra za socijalni rad Jajce, te aktivnim učešćem svih članova Multisektorskog tima na lokalnom nivou.

Sprovedba projekta finansijski podržana je od strane Gender Centra FBiH, kroz projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“,  koji se realizuje u okviru sporazuma Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i  Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice  Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku USAID-a.

Učešće na edukaciji pored  stručnih radnika  Centra za socijalni rad Jajce, uzeli su predstavnici Općine Jajce, Općinskog  suda Jajce,  PU Jajce, PS Jajce, CMZ Jajce, PS Donji Vakuf, dvije Osnovne  škole Jajce, Ministarstva obrazovanja nauke i kulture SBK, koordinator Ustanove Sumero Jajce, te gosti predavači iz Novog Travnika, Viteza i Kiseljaka.

Program rada edukacije ogledao se na problematiku koja je aktivna na lokalnom nivou u pogledu nasilja u porodici, ali i prezentacijom iskustava drugih Općina u SBK, kroz sljedeča izlaganja:

 • Prezentacija iz općine Vitez – Miroslav Jakić
 • Prezentacija iz općine Kiseljak – Ivan Ilijašević
 • Prezentacija iz općine Novi Travnik – Mirjana Mehičić
 • Rad PS Jajce sa žrtvama nasilja u doba pandemije – Nedžad Karahodžić
 • Zaštitne mjere –Aleksandar Trkulja – sudija Općinskog suda Jajce
 • Životna priča- žrtva nasilja
 • Prezentacija Priručnika – Indira Mehić-Čejvan

Multisektorski tim kroz rad na ovom Priručniku, došao je do niza zaključaka i preporuka koje bi bilo neophodno realizovati, kako bi rad stručnjaka na terenu  u pogledu prevencije nasilja u porodici bio što efikasniji, a samim tim i sve potencijalne žrtve na određen način  zaštičene.

Preporuke i zaključci su sljedeći:

 • Posvetiti veću pažnju rada koordinacionog tijela u svrhu zaštite žrtava nasilja u porodici;
 • Imenovanje Koordinacionog tijela od strane načelnika Općine Jajce za prevenciju i zaštitu žrtava nasilja;
 • Uvesti obavezno izvještavanje načelnika Općine Jajce jednom godišnje o radu Koordinacionog tijela;
 • Unutar Koordinacionog tijela formirati interventni tim za krizne situacije u cilju zaštite žrtava nasilja u porodici;
 • Uvesti periodične evaluacije prava i usluga za zaštitu žrtava nasilja od strane Koordinacionog tijela;
 • Izraditi dvogodišnji Program mjera za prevenciju i suzbijanje nailja u porodici;
 • Izraditi Plan djelovanja Koordinacionog tijela u kriznim situacijama za žrtve nasilja u porodici za područje Općine Jajce;
 • Uvesti ciljane pomoći putem definisanja paketa mjera u vanrednim situacijama koje će zaštitu žrtava nasilja učiniti efikasnijom, efektivnijom i pravičnijom;
 • Preporučuje se posebno finansijsko izdvajanje od strane svih institucija koje su članovi Multisektorskog tima za potrebe žrtava nasilja u porodici kao jedna od mjera zaštite u vanrednim, kriznim situacijama;
 • Jačanje multisektorske saradnje putem edukacija i redovnih sastanaka članova tima;
 • Intenzivirati saradnju Koordinacionog tijela sa lokalnim vlastima, te njihovo formalno uključivanje u rad kriznih štabova;
 • Ojačati saradnju između sektora, odnosno pružalaca usluga na lokalnom nivou, posebnoizmeđu socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog, sigurnosnog, nevladinog sektora kao i civilne zaštite;
 • U periodu krizne ili vanredne situacije posebno osigurati komunikaciju i razmjenu podataka između svih sektora u smislu osiguranja usluga žrtvana nasilja u porodici;
 • Formirati tim pri Centru za socijalni rad za pružanje pomoći i podrške iz oblasti dječije zaštite, s posebnim osvrtom na djecu iz porodica u kojima se desilo nasilje u porodici,
 • Pozivamo sve subjektekoji sudjeluju u medijskom prezentiranju djece da, uz poštovanje propisa i etičkih smjernica, razvijaju i vlastite profesionalne standarde (kodeks) ponašanja prema djeci – i kad se izvještava o djeci.